KGH – CUSTOMS SERVICES

Vi har arbetat tillsammans med Mats på Leadership2Grow aktivt sedan 2015. Mats har primärt arbetat med ledarutveckling på individnivå med verktyget Fokuserat Ledarskap. Där utöver har han hjälpt till med riktade insatser, både för enskilda anställda och på gruppnivå.

Det individuella utvecklingsprogrammet har använts på i princip alla nivåer. Nyckelpersoner utan personalansvar, teamledare med ansvar för daglig drift men utan personalansvar, linjechefer med resultat och personalansvar samt delar av vårt topmanagement.

Vårt ursprungliga syfte med samarbetet var att på ett strukturerat och metodiskt sett skapa bästa förutsättning för nyckelpersoner att få samsyn runt kritiska nyckelfaktorer för att lyckas i sin roll att leverera sina affärsmål.

Redan tidigt i samarbetet blev det tydligt för oss hur väl Leadership2Grow´s verktyg utgår ifrån individen och företaget och deras respektive behov och utmaningar. Den metodiska processen där deltagaren får verktyg längs vägen för sin individuella utveckling har varit mycket effektiv.

Vi har längs vägen konstaterat att de av våra medarbetare som haft denna stöttning mycket fort förstått att lägga sin arbetsinsats och fokus i linje med företagets vision, affärsidé, övergripande affärsmål samt värdegrund. Kombinationen av Mats känsla för individen, erfarenhet och Leadership2Grow´s verktyg har gett mycket värdefulla resultat.

Sedan 2015 har programmet varit en del av företagets totala personal och utvecklingsstrategi och 2021 beslutades att alla chefer på toppnivå skall genomgå programmet.

Eva Stensson

HR Director BA Nordic

KGH – CUSTOMS SERVICES