Vilken ledare är du?

Vi är alla olika. Vi har olika egenskaper, olika värderingar, olika attityder. Vi har möjlighet att välja den roll vi passar bäst i och vi har alltid möjlighet att utveckla de egenskaper och talanger som kanske ligger dolda i oss och som det kanske behövs mer av i den roll vi har åtagit oss.

Det finns ett stort antal tester av varierande kvalitet som kan ge oss en fingervisning om vad vi är för ledarpersonlighet, men det går aldrig att genom ett frågeformulär ge en fullständig bild av en ledares personlighet. Det råder ändå stor enighet inom forskning om ledarskap att det är praktiskt att betrakta chefs- och ledarbeteenden ur två huvuddimensioner: Sak- och uppgiftsorientering respektive orientering mot mänskliga relationer.

✅ Uppgiftsorientering beskriver i vilken utsträckning ledare fokuserar sina insatser mot att initiera, organisera och ge direktiv.

✅ Relationsorientering beskriver i vilken utsträckning ledaren fokuserar på mänskliga relationer i jobbet som att lyssna, visa tillit och uppmuntra.

Ledare kan ha mer eller mindre uppgiftsfokus, som att nå resultat och göra ett bra jobb, eller ett relationsfokus, som att skapa sammanhållning och god stämning bland personalen. Ledare i chefspositioner har vanligtvis en övergripande ledarstil som dominerar, men det är inte önskvärt att hålla fast vid en och samma ledarstil i alla situationer. Att växla mellan olika ledarstilar i olika projekt, olika situationer och beroende på individers behov är nödvändigt för att uppnå framgång. Det finns ingen generellt idealisk ledarstil utan man måste matcha ledarskapet med situationen.

 

Hur väl känner du dig själv som ledare? Vi på Leadership2Grow stöttar ledare i sin utveckling. Kontakta oss gärna på info@leadership2grow.com för mer information.

Vilken ledare är du?