Affärsutveckling, ledarskap och resultat

Vad har ledarskapet för påverkan på affärsutvecklingen i en organisation?

Under kommande veckor kommer vi belysa olika perspektiv på hur ledarskapet påverkar detta.

 

Affärsutveckling kan beskrivas som utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och de processer som stödjer affären.

Att arbeta med affärsutveckling innebär att vi arbetar med att skapa ett effektivt flöde i utvecklingsprocessen från vision och mål, via strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och sedan implementering och utvärdering.

 

För att detta skall bli framgångsrikt behöver medarbetarna engageras och bli delaktiga.

Då behöver ledarskap och affär samspela,

Ett tydligt affärsfokuserat ledarskap säkrar att vi kan få ut det bästa av alla individer.

Ledaren  behöver både uppvisa mod och driv och samtidigt ha förmågan att skapa motiverande mål.

Centralt är också att vi om och om igen, uthålligt, utvärderar och följer upp mot våra affärsmål.

Frågor att ställa i den dagliga operativa verksamheten är:

  • Hur påverkar mitt ledarskap resultatet på sista raden?
  • Vilken kundnytta skapar detta?
  • Är det ett tydligt förädlingsvärde i det vi gör?

 

Vi har stor erfarenhet av att stötta företag och ledare i att driva förändringsarbete effektivt och utveckla organisationen i rätt riktning.

Är det dags för er att få stöd i att utveckla ert resultat? Hör av er på info@leadership2grow.com

 

#vision #affär #kundvärde #engagemang #delaktighet #mål #resultat #fokuseratledarskap

Affärsutveckling, ledarskap och resultat